Website
KienhuisHoving-Academy

Chantal van Mil

Lawyer (Sworn in 2007)
Administrative Law, Environmental Law, Environmental Permitting Law, Estates, Real Estate & Area Development

Sectorgroup

Sectorgroup Cultural heritage and Estates

Education

 • Grotius Academie, Algemeen bestuursrecht, 2010
 • Universiteit Leiden, Nederlands recht (privaat- en strafrecht), 2007

Work experience

 • KienhuisHoving advocaten en notarissen, 2014-heden
 • Boekel De Nerée, 2010-2014
 • Ploum Lodder Princen, 2008-2010
 • Simmons&Simmons, 2007-2008

Memberships

 • Vereniging voor bestuursrecht (VAR)
 • Vereniging voor milieurecht (VMR)
 • Vereniging van Onteigeningsadvocaten (VOA)

Additional posts

 • Gastannotator AB rechtspraak bestuursrecht
 • Gastannotator De Gemeentestem
 • Redacteur tijdschrift Thema’s van Omgevingsrecht
 • Auteur Kennisbank Bestuursrecht

Publications 53

AB 2018/114, Voorgeschiedenis en ernst situatie maken dat bestuursorgaan bevoegd is tot toepassing spoedbestuursdwang

mr. C.M.M. (Chantal) van Mil
Published in AB Rechtspraak Bestuursrecht (Kluwer), March 2018

Gst. 2018/49, Spoedeisende bestuursdwang. Zorgplicht. Vangnetbepalingen Ww en Bouwbesluit 2012 van toepassing. Geen expliciet voorschrift voorhanden

mr. C.M.M. (Chantal) van Mil
Published in De Gemeentestem (Kluwer), March 2018

AB 2018/23, Bestuursorgaan heeft ten onrechte geen sturende rol vervuld bij bestuursdwang. Kosten niet geheel ten laste van appellant

mr. C.M.M. (Chantal) van Mil
Published in AB Rechtspraak Bestuursrecht (Kluwer), January 2018

AB 2018/4, Verslaglegging invorderingsbesluit niet zorgvuldig. Objectieve gegevens of concrete waarnemingen ontbreken

mr. C.M.M. (Chantal) van Mil
Published in AB Rechtspraak Bestuursrecht (Kluwer), January 2018

AB 2017/406, Bestuursdwang. Kostenbesluit vernietigd naar aanleiding van telefoongesprek met medewerker verweerder

mr. C.M.M. (Chantal) van Mil
Published in AB Rechtspraak Bestuursrecht (Kluwer), December 2017

AB 2017/361, Spoedbestuursdwang. Niet bevoegd tot handhaving zonder overtreding nu geen preventieve last is opgelegd

mr. C.M.M. (Chantal) van Mil
Published in AB Rechtspraak Bestuursrecht (Kluwer), November 2017

AB 2017/324, Bestuurlijke boete. Toerekening onttrekking woonruimte aan eigenaar

mr. C.M.M. (Chantal) van Mil
Published in AB Rechtspraak Bestuursrecht (Kluwer), October 2017

AB 2017/349, Uitzondering kostenverhaal. Machtiging niet afgegeven door daartoe bevoegd bestuursorgaan

mr. C.M.M. (Chantal) van Mil
Published in AB Rechtspraak Bestuursrecht (Kluwer), October 2017

Gst. 2017/148, Last onder dwangsom. Geen redenen om af te zien van invordering verbeurde dwangsom wegens gestelde (financiële) onmacht

mr. C.M.M. (Chantal) van Mil
Published in De Gemeentestem, October 2017

AB 2017/314, Schending zorgplicht bij asbestbrand. Matiging kostenverhaal vanwege strijd met art. 5:31 lid 2 Awb

mr. C.M.M. (Chantal) van Mil
Published in AB Rechtspraak Bestuursrecht (Kluwer), September 2017

Gst. 2017/86, Overtreder. Begrip medeplegen dient in bestuursrecht overeenkomstig strafrechtelijke jurisprudentie te worden uitgelegd

mr. C.M.M. (Chantal) van Mil
Published in De Gemeentestem (Kluwer), May 2017

AB 2017/169, Bij toepassing van spoedbestuursdwang mag gewicht worden toegekend aan bevindingen uit rapport n.a.v. eerder aan overtreder opgelegde last

mr. C.M.M. (Chantal) van Mil
Published in AB Rechtspraak Bestuursrecht (Kluwer), May 2017

Gst. 2017/74, Wob. Intern beraad. Zodanige verwevenheid van relevante feiten en persoonlijke beleidsopvattingen dat zinnige scheiding niet mogelijk is

mr. C.M.M. (Chantal) van Mil
Published in De Gemeentestem (Kluwer), May 2017

AB 2017/141, Binnentreden woning zeer ingrijpend middel dat alleen kan worden ingezet bij voldoende serieus vermoeden van overtreding

mr. C.M.M. (Chantal) van Mil
Published in AB Rechtspraak Bestuursrecht (Kluwer), May 2017

AB 2017/6 Burgemeester bevoegd tot sluiting gehele bedrijfsloods vanwege grote hoeveelheid aangetroffen goederen en materialen.

mr. C.M.M. (Chantal) van Mil
Published in AB Rechtspraak Bestuursrecht (Kluwer), January 2017

AB 2017/14 Opleggen herstelsancties kort na elkaar toegestaan. Inspectierapport invordering mag dienen als basis voor nieuw op te leggen last.

mr. C.M.M. (Chantal) van Mil
Published in AB Rechtspraak Bestuursrecht (Kluwer), January 2017

Gst. 2017/12 Zorgplicht. Activiteitenbesluit uitsluitend aan de orde in gevallen waarvoor het Activiteitenbesluit geen uitputtende regeling bevat. (Druten)

mr. C.M.M. (Chantal) van Mil
Published in De Gemeentestem (Kluwer), January 2017

AB 2016/444 Parate executie. Uitzondering kostenverhaal vanwege het onvoldoende verantwoorden van de hoogte van de met spoedbestuursdwang gemoeide kosten.

mr. C.M.M. (Chantal) van Mil
Published in AB Rechtspraak Bestuursrecht (Kluwer), December 2016

AB 2016/381 Voor het voeren van een duurzame gemeenschappelijke huishouding is van belang of de bewoners in betekenisvolle mate van elkaar afhankelijk zijn in materiële en/of in immateriële aangelegenheden

mr. C.M.M. (Chantal) van Mil
Published in AB Rechtspraak Bestuursrecht (Kluwer), October 2016

AB 2016/316 Kostenverhaal. Toepassing bestuurlijke lus. Kostenbesluit onvoldoende gemotiveerd en niet zorgvuldig voorbereid.

mr. C.M.M. (Chantal) van Mil
Published in AB Rechtspraak Bestuursrecht (Kluwer), September 2016

AB 2016/325 Klaarblijkelijk gevaar voor overtreding. Onderscheid preventieve en reguliere last onder dwangsom.

mr. C.M.M. (Chantal) van Mil
Published in AB Rechtspraak Bestuursrecht (Kluwer), September 2016

AB 2016/272: Aanplakking besluit spoedeisende bestuursdwang op brug als dichtstbijzijnde object wordt aangemerkt als bekendmaking op andere geschikte wijze. Termijnoverschrijding niet verschoonbaar.

mr. C.M.M. (Chantal) van Mil
Published in AB Rechtspraak Bestuursrecht (Kluwer), August 2016

AB 2016/283: Beslissing op bezwaar mag worden gebaseerd op overtreding van andere voorschriften dan die welke aan het primaire besluit ten grondslag waren gelegd.

mr. C.M.M. (Chantal) van Mil
Published in AB Rechtspraak Bestuursrecht (Kluwer), August 2016

AB 2016/228: Op grond van art. 5:34 lid 2 Awb bestaat geen bevoegdheid om over te gaan tot intrekking

mr. C.M.M. (Chantal) van Mil
Published in AB Rechtspraak Bestuursrecht (Kluwer), July 2016

AB 2016/205: Onderscheid preventieve en reguliere last onder dwangsom. Tijdsverloop tussen eerder geconstateerde overtreding en opleggen last onder dwangsom bij preventieve last van belang.

mr. C.M.M. (Chantal) van Mil
Published in AB Rechtspraak Bestuursrecht (Kluwer), June 2016

AB 2016/165: Parate executie. Toepassing bestuursdwang door meevoeren en opslaan paarden en pony's. Verkoop onvoldoende gemotiveerd.

mr. C.M.M. (Chantal) van Mil
Published in AB Rechtspraak Bestuursrecht (Kluwer), May 2016

AB 2016/160: Definitie bijgebouw. Dat geen handhavingsverzoek is ingediend door degene die beroep heeft ingesteld brengt niet mee dat deze niet als belanghebbende kan worden aangemerkt bij een besluit omtrent ......

mr. C.M.M. (Chantal) van Mil
Published in AB Rechtspraak Bestuursrecht (Kluwer), May 2016

AB 2016/119: Overbelasting ambtelijk apparaat is geen bijzondere omstandigheid op grond waarvan het college van handhaving kan afzien. Beperkte handhavingscapaciteit kan aanleiding zijn voor prioritering neergelegd in handhavingsbeleid, maar ...

mr. C.M.M. (Chantal) van Mil
Published in AB Rechtspraak Bestuursrecht (Kluwer), March 2016

AB 2016/88: Aan een last onder dwangsom die strekt tot het voorkomen van herhaling van de overtreding, hoeft niet per se een begunstigingstermijn verbonden te worden.

mr. C.M.M. (Chantal) van Mil
Published in AB Rechtspraak Bestuursrecht (Kluwer), February 2016

AB 2016/81: Binnentreden zonder machtiging toegestaan. Feit van algemene bekendheid dat aanwezigheid hennepkwekerij gepaard gaat met brandgevaar

mr. C.M.M. (Chantal) van Mil
Published in AB Rechtspraak Bestuursrecht (Kluwer), February 2016

AB 2015/431: Met name vanwege de zeer ruime afstand van de woning tot de locatie waar de vuilniszak is aangetroffen, wordt in dit geval aannemelijk

mr. C.M.M. (Chantal) van Mil
Published in AB Rechtspraak Bestuursrecht (Kluwer), December 2015

AB 2015/244: Afstand is niet voldoende om aannemelijk te achten dat degene tot wie afvalstoffen herleidbaar zijn niet de overtreder is. In samenhang met andere omstandigheden kan hieraan wel betekenis toekomen bij beantwoording van de vraag of degene tot

mr. C.M.M. (Chantal) van Mil
Published in AB Rechtspraak Bestuursrecht (Kluwer), August 2015

AB 2015/254: Toets aan het criterium of gegronde vrees voor herhaling van de overtreding bestaat voor de bevoegdheid tot het opleggen van een reguliere last onder dwangsom.

mr. C.M.M. (Chantal) van Mil
Published in AB Rechtspraak Bestuursrecht (Kluwer), August 2015

AB 2015/255: In de totstandkomingsgeschiedenis van art. 2.3a lid 1 Wabo zijn geen aanknopingspunten te vinden voor de conclusie dat de wetgever heeft beoogd de bepaling uitsluitend op de rechtsopvolger van toepassing te laten zijn.

mr. C.M.M. (Chantal) van Mil
Published in AB Rechtspraak Bestuursrecht (Kluwer), August 2015

AB 2015/233: Vanwege instandlaten rechtsgevolgen blijft mogelijke overtreding voortbestaan, terwijl niet valt in te zien dat handhaving op voorhand als onevenredig moet worden aangemerkt.

mr. C.M.M. (Chantal) van Mil
Published in AB Rechtspraak Bestuursrecht (Kluwer), July 2015

AB 2015/194: Naming and shaming. Actieve openbaarmaking sluitingsbevel tandartspraktijk. Geen onevenredige benadeling.

mr. C.M.M. (Chantal) van Mil
Published in AB Rechtspraak Bestuursrecht (Kluwer), June 2015

AB 2015/101: Aanwezigheid handelshoeveelheid softdrugs is voldoende voor toepassing bestuursdwangbevoegdheid. Sluiting woning op grond van beleid niet onredelijk.

mr. C.M.M. (Chantal) van Mil
Published in AB Rechtspraak Bestuursrecht (Kluwer), April 2015

AB 2015/48: Gefailleerde kan zelf een rechtsvordering instellen en krachtens lastgeving op eigen naam ten behoeve van curator beroep instellen. Hij is niet gehouden om dit al bij het maken van bezwaar of instellen van beroep aan te geven.

mr. C.M.M. (Chantal) van Mil
Published in AB Rechtspraak Bestuursrecht (Kluwer), February 2015

AB 2014/445: Ongewoon voorval. Kosten spoedeisende bestuursdwang vanwege asbestsanering mogen worden verhaald op overtreder.

mr. C.M.M. (Chantal) van Mil
Published in AB Rechtspraak Bestuursrecht (Kluwer) , December 2014
More Publications
Share on